"Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas." (Lao Tseu)

 

Accueil Quy định fédéraux Võ cổ truyền : quy định 6 : Hùng Kê Quyền